පාසල් භූමියේ ලිස්සා වැටී සිසුවියක මියයයි

කලවාන – මීපාගම ජයන්ති මහා විද්‍යාලයේ සිසුවියක්, පාසල තුළ ලිස්සා වැටීමෙන් බරපතළ තුවාල ලබා රෝහල් ගත…