දවස් පහක් බැංකු වහන්නට හේතුව මහ බැංකු අධිපති හෙළිකරයි.

ජුනි 29 වනදා සිට ජුලි 03 වනදා දක්වා දීර්ඝ බැංකු නිවාඩුවක් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණේ මෙරට දේශීය ණය…