ඇෆ්ගන්ස්ථානය පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට සුපිරි ජයක්

ආසියානු කුසලාන තරගාවකිය යටතේ අද ලාහෝරයේ ගඩාෆි ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැති ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගන්ස්ථානය අතර එක්දින තරගයෙන්…