ක්‍රීඩා විශේෂඥ වෛද්‍ය සිරි කන්නංගර මහතා දිවි සැරිය නිම කරයි

ක්‍රීඩා විශේෂඥ වෛද්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සිරි කන්නංගර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. කන්නංගර මහතා 1977 වසරේ සිට…