උතුරේ බලාගාර ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉන්දියාවට

ඉන්දියාවේ ඩොලර් මිලියන 12 ක ප්‍රදානයක් යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු වෙරළට ආසන්න නිනතිව් ඩෙල්ෆ් හෝ…