කුලියාපිටියේ තරුණයාව ඝාතනය කළේ දියණියව ගැබිනියක් කළ නිසා (PHOTOS)

සිය පෙම්වතියගේ නිවසට ඇගේ පියාගේ කැඳවීමකට අනුව පසුගිය අප්‍රේල් මස 22 වැනිදා ගිය මොහොතේ සිට අතුරුදන්ව…