බන්ධනාගාර නිලධාරින් අසනීප නිවාඩු

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් අද සිට ලබන 22 වනදා දක්වා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට…

අද සහ හෙට අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරන පිරිස

රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව වැටුප් ගැටලුව ඇතුළුව ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් අද (02) සහ හෙට…