එක්ස්ප්‍රස් ප‍ර් ල් නෞකාවට සිංගප්පූරුවෙදී හෙට නඩු පවරයි.

කොළඹ වරායට නොදුරුව ගිලීගිය එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් මෙරට සමුද්‍ර පරිසරයට සිදුවූ හානියට අදාළ වන්දි ඉල්ලා හෙට…