චීන පර්යේෂණ නෞකාවට ලංකාවට පැමිණීමට අවසර හිමිවේ

චීන පර්යේෂණ නෞකාවක් වන ‘ෂී යෑන් 06‘ මෙරටට පැමිණීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති බව ආරක්ෂක…