රටවල් දෙකේ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කරන්න චීනය සහ ප්‍රංශය සාකච්ඡාවක

ප්‍රංශයේ සංචාරයේ නිරතව සිටින චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා සහ ප්‍රංශ ජනාධිපති එම්මානුවෙල් මැක්‍රෝන් මහතා…