තවත් සමාගමක් ඉන්ධන අලවියට එක් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් වෙළෙඳපොළට එක්වීමට නියමිත මීළඟ සමාගම වන RM Parks සමාගම මේ වන විට…