ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන අලවියට ෂෙල් සමාගමත් එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය R.M. Parks Inc.(ෂෙල්) සමාගම සමග අද දිගුකාලීන ගිවිසුමකට අත්සන් තබූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය…