නොමිලේ දෙන සහල් ලබානොගත් අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් ගැන පරීක්ෂණයක්

දැනට අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබමින් සිටින නමුත් රජය නොමිලේ ලබාදෙන සහල් ලබා ගැනීම සඳහා නොපැමිණි පිරිස සම්බන්ධයෙන්…