ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට කෙන්යාවෙන් පූර්ණ හමුදා ගෞරව

කෙන්යාවේ ආරක්‍ෂක අංශ ප්‍රධානී ජෙනරල් ෆ්‍රැන්සිස් ඔමොන්ඩි ඔගොල්ලා විසින් සිදු කළ ආරාධනයකට අනුව මෙරට ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික…