ක්‍රිකට් සභාපති ශම්මිට අධිකරණයෙන් වාරණයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු උපදේශක අනුර වීරසිංහට එරෙහි විනය පරීක්ෂණය වළක්වමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති…