අතවර කළ කොස්තාපල්වරියට බලපෑම් කළ කල්පිටිය OIC රිමාන්ඩ්

පොලිස් කොස්තාපල්වරියකට ලිංගික අතවර කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින කල්පිටිය පොලිස් ස්ථානයේ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයා මාර්තු…