ඊශ්‍රායල ජෙට් යානා ලෙබනන් නගරයකට ප්‍රහාර මාලාවක් එල්ල කරයි.

ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරක ගුවන් යානා දකුණු ලෙබනනයේ Ayta ash Shab නගරයේ නිවාස පිහිටි ප්‍රදේශයකට ඊයේ රාත්‍රියේ සිට…