සේනකට ‘ අපි කවුරුද ‘ වැනි ගීත ගායනය තහනම්

කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය සේනක බටගොඩ මහතාට එරෙහිව ගීත 7ක් ගායනා කිරිම වාරණය කරමින් වාරණ ආඥාවක් අද…