දිඹුලාගල සෙල්ලිපිය යලි නිරීක්ෂණයට

ඓතිහාසික දිඹුලාගල සෙල්ලිපිය පිළිබඳ නැවත අධ්‍යයන කටයුතු ආකාර 3කින් සිදු කිරීමට වර්තමාන පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය…