දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක් වානිජ මධ්‍යස්ථාන කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන පිහිටි ගොඩනැගිලි වාණිජ මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළ යෝජනාවකට කැබිනට්…