ටෙලිකොම් කොටස් විකිණීම නීත්‍යානුකූල බව අධිකරණයට දන්වයි.

ටෙලිකොම් ආයතනයේ කොටස් පැවරීමට එරෙහිව ටෙලිකොම් වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාකාරිකයන් දෙදෙනෙකු විසින් ඉදිරිපත්කළ පෙත්සමක් කැඳවනු ලැබීය. එම…