සීතාට වනජීවී එකෙන් වෙඩි තබයි

මහියංගණ පෙරහරට සහභාගී වීමට පැමිණ සිටි සීතා ඇතින්නට වනජීවී නිලධාරියකු විසින් වෙඩි තබා තිබේ. අද (30)…