අද සිට වෙනදා විදිහට දුම්රිය ආසන වෙන්කරන්න බෑ

අද (14) දිනයේ සිට දුම්රිය ආසන වෙන්කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පුර්ණයෙන් ම මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සිදුකළ හැකි බව…