හෙට දිනයේත් වසා තැබෙන පාසල් මෙන්න

රත්නපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ, රත්නපුර, කුරුවිට සහ ඇහැලියගොඩ කොට්ඨාසයේ මෙන්ම, නිවිතිගල කලාපයේ ඇලපාත, අයගම කොට්ඨාසවල පාසල් හෙටත්…

පාසල් සිසුන්ට පාසල් යන්න පාපැදියක්

ලංකාවේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ජීවත්වන පාසල් දරුවන් අඛණ්ඩව පාසල් පැමිණීමේ අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා ජපන් ‘චයිල්ෆන්ඩ්’ආයතනය පාසල්…

එන සතියේ සිට පාසල්වලට කෘතීම බුද්ධිය

එළඹෙන මාර්තු 19 වැනි දා සිට 8 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සමග…

ජාතික පාසැල් අහෝසියි. සියළුම පාසැල් පළාත් සභා යටතට

සියළු ජාතික පාසැල් අහෝසි කිරීමට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අනුව යෝජනා වී ඇති බව අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ව ආංශික…