පාසැල් ප්‍රවාහන සේවා ගාස්තු ඉහළ දමයි

සමස්ත ලංකා අන්තර් පළාත් පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවා සංගමයේ අභ්‍යන්තර කමිටුව අද සිට පාසල් ළමුන්ගේ ප්‍රවාහන…