පාසැල් සිසුන් ප්‍රවාහන සේවා ගාස්තු අඩු කරයි.

මැයි 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවා සිය ගාස්තු අඩු කිරීමට තීරණය…