කාරක සභාවේදී හෙළිවුණු පාසල් සිසුන්ගේ බඩගින්නේ කතාව

පාසල් සිසුන්ගෙන් ලක්ෂ 6 ක පමණ පිරිසක් උදෑසන ආහාර වේල නොගෙන පාසල් පැමිණෙන බව හෙළිවූ බව…

ගෝලීය සති සමුළුවට දින නියම වෙයි

ශ්‍රී ලාංකේය පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක සතිමත්බව අභ්‍යාස කිරීමේ වැඩසටහනේ ඉදිරි පියවරක් ලෙස ගෝලීය සති සමුළුව…