හෙට දිනයේ වසා තැබෙන පාසල් මෙන්න

රත්නපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලුම පාසල් හෙට (05) දිනයේ වසා තැබෙන බව සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා පවසනවා.…