පාසල් සිසුන්ට පාසල් යන්න පාපැදියක්

ලංකාවේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ජීවත්වන පාසල් දරුවන් අඛණ්ඩව පාසල් පැමිණීමේ අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා ජපන් ‘චයිල්ෆන්ඩ්’ආයතනය පාසල්…

මාර්තු මාසයේ සිට සියළු ප්‍රාථමික සිසුනට දිවා ආහාර

මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල සියලුම දරුවන්ට දිවා ආහාරය ලබාදීමට කටයුතු කරනා බවත් ඒ…