ජාතික රෝහලේ CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර දෙකක් අක්‍රීය වෙයි

කොළඹ ජාතික රෝහල තුළ පවතින CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර 4න් දෙකක් මේ වන විට බිඳවැටීම හේතුවෙන් රෝගීන්…