සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලේ ලැබෙන සිසුවියන්

2024 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මස සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වාර්ෂිකව සනීපාරක්ෂක තුවා පාසල් ශිෂ්‍යාවන්ට නොමිලේ ලබාදීමේ වැඩසටහන…