කොල්ලන්ව කෙල්ලන්ව කිතිකවපු සංගීත් දිනිති ඇත්තටම බැඳලලු (PHOTOS)

සංගීත් හා දිනිති කියලා කියන්නේ මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ ඉතාම ජනප්‍රිය ප්‍රේමවන්තයින් දෙදෙනෙක්. ඔවුන් දෙදෙනාගේ…