සනත් නිශාන්ත වෙනුවට එන මන්ත්‍රීවරයා විපක්ෂයේ අසුන් ගනී.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත රිය අනතුරින් ජීවිතක්ෂයට පත්වීමත් සමග පුරප්පාඩුවූ මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා ජගත්…