සනාගේ කෝටි ගණනක දේපළ රාජසන්තක කළ හැටි

බන්ධනාගාරගතව සිටින ප්‍රබල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවකු වන “අගුලානේ කුඩු සනා” නමැති පුද්ගලයාට උපයා ගත හැකි ආකාරය දැක්විය…