ලංකාවෙන් ජාත්‍යන්තරයට ගිය “DSI” 30වන සංවත්සරය සමරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සන්නාමයක් වන DSI අනුබද්ධිත Samson Rubber Products Pvt Ltd (SRP)…