තවත් පුතෙක් ‘ලක් අම්මව’ රනින් සරසයි

ලෝක පැරා මලල ක්‍රීඩා ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රී හි හෙල්ල විසිකිරීම (F44) සඳහා රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමිත…