සමලිංගික විවහයක් ඉන්දියාව කළඹයි.

උතුරු පන්ජාබ් ප්‍රාන්තයේ සමලිංගික යුවලකගේ විවාහ මේ දිනවල එරට දැඩි ආන්දෝලනයක් ඇතිකිරිමට හේතුවී ඇතිබව වාර්තාවේ. ඉන්දීය…