සමන්තභද්‍ර හිමි පොලිස් මූලස්ථානයට වඩිති

පිටිදූවේ සිරිධම්ම නොහොත් සමන්තභද්‍ර හිමියන් අද (06) පොලිස් මුලස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ, රූපවාහිනී වැඩ සටහනක් ඔස්සේ…