කුඩු සළිඳුව මරා දැමීමේ තැතක්

සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන සලිඳු මල්ශික ගුණරත්න නොහොත් කුඩු සලිඳු මරා දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක් තිබෙන බව, එම සැකකරුගේ…