පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර සහරාන් අත් හදා බලන්න බෝම්බයක් පුපුවවාගෙන.

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට පෙර සහරාන් හෂීම් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම 2019 අප්‍රේල් 16 වැනි දින…