සාගල රත්නායකට දෙනියායෙන් බටහිට කොළඹට මාරුවක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක සාගල රත්නායක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බටහිර…

ඊයේ පෙට්‍රල් අඩු කරා. හෙට අනිද්දාට ගැස් අඩුකරනවා – සාගල මැයි දිනයේදී කියයි.

තවත් දින කිහිපයකින් ගෑස් මිළ පහත දැමීමට හැකිවනු ඇති බව ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක…

IMF නිලධාරීන් සහ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග සාගල විශේෂ සාකච්චාවක

රට මුහුණ දී ඇති දුෂ්කර තත්ත්වයෙන් ගොඩඒමේ දී මූල්‍ය පාලනය, දූෂණ විරෝධි බව හා නීතියේ ආධිපත්‍ය…