සඹරගමු ආණ්ඩුකාර ධූරයට හිටපු ඇමතිවරු දෙදෙනෙක් සටනේ

දැනට විදෙස් සංචාරයක යෙදෙමින් සිටිනා සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව දිවයිනට පැමිණි වහාම එම ධූරයෙන් ඉවත්…