දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධුරයේ වැඩබැලීමට මුදලිගේ පත්කරයි

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ලෙස කටයුතු කළ එච්. එම්. කේ. ඩබ්.බණ්ඩාර මහතා පසුගියදා හදිසියේ අභවප්‍රාප්ත වූ නිසා පුරප්පාඩු…