හන්තාන නගින්න ගිය තාක්ෂණ සරසවියේ සිසුනට බඹර ප්‍රහාරයක්. දෙදෙනෙකුට බරපතලයි.

හන්තාන නැගීමට ගිය මීපේ තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් කණ්ඩායමකට බඹර ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇති බව අප…