ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව රාජ්‍ය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම පැහැර හැරියා .

ඉකුත් අරගල සමයේ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව සිය වගකීම් ඉටු නොකළ බව පිවිතුරු හෙළ උරුමයෙ නායක…