ලෝකයේ රුපියලට හිමි තැන

ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන මුදල් ඒකකයක් බවට රුපියල අද වන විට පත්ව ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය…