මාස හතරක බිල ගෙවා නෑ. රෝසීගේ ගෙදර විදුලිය විසන්දි කරයි

කොළඹ හිටපු පුරපති රෝසි සේනානායකගේ නගරාධිපති නිල නිවසේ විදුලි බලය අද (08) විසන්ධි කර තිබෙන බවට…