ශාන්ත තෝමස් විදුහල පරදා රාජකීය විදුහල නිල් මහ සටන ජයගනී.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පවත්වන ලද ‘144 වන නිල් මහ සටන’…