ලෝකයේ විශාලතම මගී නෞකාවේ සවාරියක් යමු

මුහුද සහ මිනිසා අතර ඇති සබදතාවය ඉතා සමීපය. මානව ආරම්භය දක්වාම මුහුදේ බලපෑමක් ඇති බව විවිධ…