ගිනි කිකිළියට එරෙහිව රෝසී සී.අයි.ඩි යයි

කොළඹ නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මාධ්‍යවේදී දර්ශණ හඳුන්ගොඩට එරෙහිව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිල්ලක්…